Verkoopvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN PPG COATINGS BVBA/SPRL

Dit is een samengevatte versie van onze verkoopvoorwaarden. Op al onze offertes, overeenkomsten en transacties is de volledige versie van de Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden voorwaarden PPG COATINGS BVBA/SPRL van toepassing welke wij u op verzoek kosteloos toezenden.

ARTIKEL 1. LEVERING
Verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de goederen eenmaal op het afgesproken tijdstip aan koper aan te bieden. Het rapport van degene, die het vervoer heeft verzorgd, vormt het volledige bewijs van aanbod tot levering indien koper weigert de goederen in ontvangst te nemen, in welk geval de kosten van de retourvracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van koper komen.

ARTIKEL 2. VERTRAAGDE LEVERING
Vertraagde levering geeft, indien deze zich binnen redelijke grenzen beweegt, generlei recht op schadevergoeding of ontbinding der overeenkomst.

ARTIKEL 3. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Alle geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van verkoper tot aan het moment waarop alle vorderingen uit deze of eerdere leveranties van verkoper op koper volledig door koper zijn gekweten. De goederen kunnen terstond door verkoper worden teruggevorderd indien koper niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of verkoper aanleiding heeft aan te nemen dat koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. De aan de terugname verbonden kosten zullen de koper in rekening worden gebracht. Bij terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde die de goederen bij terugname blijken te hebben. Het in dit artikel bedongen eigendomsvoorbehoud laat onverlet het feit dat het risico van het gebruik en de opslag van de geleverde goederen, een en ander in de ruimste zin des woords, vanaf het moment van de daadwerkelijke aflevering overgaat op koper.

ARTIKEL 4. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Verkoper behoudt zich het recht voor om de goederen te voorzien van eigen naam en fabrieksmerk. Koper erkent dat de intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, octrooirechten, merkenrechten, handelsnaamrechten etc.) met betrekking tot de van verkoper gekochte goederen, c.q. met betrekking tot de door verkoper ter beschikking gestelde zaken als bijvoorbeeld technische informatiebladen, reclamemateriaal etc. berusten bij verkoper, c.q. bij een van de vennootschappen van de groep waarvan verkoper deel uitmaakt. Koper zal deze rechten eerbiedigen en is gehouden zich ter zake te gedragen conform de door verkoper gegeven instructies. Voorzover koper constateert dat op de intellectuele eigendomsrechten als in dit artikel bedoeld inbreuk wordt gemaakt door derden, is koper gehouden verkoper daarvan direct op de hoogte te stellen. Het is koper niet toegestaan enig merk of ander onderscheidingsteken van verkoper te gebruiken als (onderdeel van) een internet domeinnaam of alfanumeriek telefoonnummer. Koper verleent aan verkoper toestemming om alle van koper afkomstige (verkoop) informatie in een databank op te nemen en te gebruiken. Alle rechten op deze databank berusten bij de verkoper.

ARTIKEL 5. KLACHTEN
1. Klachten van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting van koper niet op. Klachten betreffende manco’s, verkeerde opmaak, gewichten, aantallen of betreffende de verpakking en de berekende prijs kunnen slechts gedaan worden binnen 8 dagen na aflevering der goederen.
2. De schadevergoedingsplicht van verkoper terzake van ondeugdelijkheid van geleverde verfproducten, voor documentatie, verwerkings- en andere adviezen, begeleiding en inspectie, zal nimmer een bedrag te boven gaan gelijk aan het factuurbedrag van het geleverde waarvan de ondeugdelijkheid is bewezen. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade hoe ook genaamd en uit welken hoofde ook geleden.

ARTIKEL 6. BETALINGEN
1. Indien koper het verschuldigde factuurbedrag niet tijdig voldoet, is hij aan verkoper een verwijlintrest verschuldigd van 4% boven deze van de wettelijke rentevoet van het factuurbedrag voor elke maand of gedeelte daarvan, waarmede de betalingstermijn is overschreden.
2. Indien koper doordat de betalingstermijn is verstreken in verzuim is, is verkoper gerechtigd het hem toekomend bedrag in rechte in te vorderen, zonder dat enige verdere aanmaning tot betaling wordt verlangd.
3. Buiten het verschuldigde bedrag is verkoper gerechtigd van koper alle kosten te vorderen, die door niet-betaling van koper zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke inningskosten.
4. Buitengerechtelijke inningskosten zijn door koper verschuldigd in elk geval, waarin verkoper zich voor de invordering heeft verzekerd van de hulp van een derde. Zij bedragen 10 % van het te vorderen bedrag, zijnde het factuurbedrag, vermeerderd met de opgelopen rente volgens lid 3 van dit artikel, met een minimum van Euro 125. Indien koper de hoofdsom, vermeerderd met de opgelopen rente en verhoogd met buitengerechtelijke inningskosten, betaalt binnen 14 dagen nadat hem de schriftelijke aanmaning tot betaling is toegezonden door een derde, aan wie verkoper de invordering heeft opgedragen, dan bedragen de buitengerechtelijke inningskosten 5 % van het verschuldigde bedrag, zijnde het factuurbedrag, vermeerderd met de opgelopen rente volgens lid 1 van dit artikel, met een minimum van Euro125. Onze maatschappij behoudt zich het recht de waarde van herstelling van de opgelopen schade te eisen, na de omvang ervan bewezen te hebben, volgens toepassing van art.1147 B.Wb.
5. Bij niet betaling of bij gedeeltelijke betaling van een factuur op de vervaldatum, vervalt de betalingstermijn toegestaan voor alle gedane leveringen en wordt het totaal bedrag van de debetrekening onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 7. GESCHILLEN
Alle geschillen zullen worden beslecht naar Belgisch recht door de rechtbank in het gerechtelijke arrondissement waarbinnen verkoper is gevestigd. De rechtbanken van Hasselt en Brussel zijn bevoegd hiervoor.

De website vanaf uw startscherm starten? Lees hier hoe u dit eenvoudig kunt instellen. Dit bericht niet meer weergeven
Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie