01 augustus 2007

Sigma Coatings strijdt voor een betere luchtkwaliteit

Sigma Coatings strijdt voor een betere luchtkwaliteit

01 augustus 2007

PERSBERICHT
augustus 2007

Sigma Coatings strijdt voor betere luchtkwaliteit
Coating die gebruik maakt van fotokatalytische technologie reduceert hoeveelheid stikstofoxides

In België overschrijden we op bepaalde plaatsen de Europese grenswaarden voor de luchtkwaliteit. Vooral rond snelwegen en dichtbevolkte gebieden zijn extra maatregelen nodig om de luchtkwaliteit wat betreft stikstofoxides (NOx) en fijn stof (PM2,5 en PM10) te laten voldoen aan de normen. Sigma Coatings voelt zich maatschappelijk verant-woordelijk om mee te werken aan duurzame, milieubewuste ontwikkelingen van verf-coatings. Het merk wil hiermee een bijdrage leveren aan het terugdringen van NOx ter verbetering van de luchtkwaliteit en het leefklimaat en heeft daarom een coating ont-wikkeld die gebruikmaakt van fotokatalytische technologie.

De luchtkwaliteit is de afgelopen tien jaar verbeterd, maar de Europese grenswaarden wor-den toch nog steeds plaatselijk overschreden. Dit heeft ook gevolgen voor de gezondheid, zoals het aantasten van de luchtwegen. Kortdurende blootstelling aan fijn stof en NOx kan leiden tot een kortere levensduur en kan ook grote effecten hebben op de volksgezondheid.

Met de toepassing van een nieuwe fotokatalytische technologie helpt Sigma Coatings mee aan het verminderen van de hoeveelheid NOx in de lucht en zorgt er zo voor dat de normen minder snel worden overschreden. Deze nieuwe technologie wordt toegepast in een matte façadecoating van Sigma en werkt als volgt: zodra ultraviolet zonlicht op de aangebrachte verf valt, wordt titaandioxode (een bestanddeel van de verf) ‘opgeladen’. De geladen deeltjes die hierbij vrijkomen aan het oppervlak reageren met schadelijke stikstofoxides (NOx). Dit gas wordt omgezet in onschadelijke stoffen.

De Sigma-coating kan aangebracht worden rond ‘hotspots’, zoals snelwegen en dichtbevolkte gebieden. (Geluids)schermen langs een snelweg zijn hier een goed voorbeeld van. Uit litera-tuur en windtunnelonderzoek blijkt dat een scherm een significant effect heeft op de luchtkwa-liteit. De verwachting is dat dit effect nog verbeterd kan worden door dit scherm verder te op-timaliseren.

Door het aanbrengen van de Sigma-coating met fotokatalytische technologie op geluidsschermen, kan een nog groter effect bereikt worden ten aanzien van het reduceren van NOx in de lucht. Dit levert een wezenlijke bijdrage aan de zo noodzakelijke verbetering van onze luchtkwaliteit. In Nederland wordt door het IPL, het Innovatie Programma Luchtkwaliteit van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, sinds juni 2007 een grote praktijkproef in de proef-tuin langs de A28 bij Putten uitgevoerd met deze milieuschermen. De coating van Sigma heeft al in verschillende proeven en tests bewezen de hoeveelheid NOx in de lucht te reduceren en is daarom gekozen voor dit proefproject.

Sigma Coatings begeleidt de toepassing van dit product met een nauwgezette technische ondersteuning. Geïnteresseerde opdrachtgevers nemen daarom best contact met de afdeling Technical Support van Sigma Coatings via het telefoonnummer 011 27 87 32 of via info@sigma.be.

Sigma Coatings is een merk van de SigmaKalon Groep

SigmaKalon is een internationale speler op het gebied van decoratieve, marine-, bescher-mende en industriële coatings. Het hoofdkantoor is gevestigd in Uithoorn, Nederland. Bij SigmaKalon werken zo’n 10.000 mensen in meer dan 40 landen. SigmaKalons grootste acti-viteit is de productie en distributie van decoratieve verven. SigmaKalon is nummer 2 op de Europese decoratieve verfmarkt met leidende posities in Frankrijk, Engeland, de Benelux, Polen, Hongarije, Tsjechische Republiek en Slowakije. SigmaKalon heeft een groot assorti-ment marktleidende merken in alle markten en in een groot aantal landen waar het actief is. SigmaKalon heeft een uitgebreide ervaring in de logistieke kanalen van de hedendaagse verf-sector. Voor meer informatie: www.sigma.be

Voor meer info of digitaal beeldmateriaal

 


SigmaKalon Deco Belux N.V.   
Ann Heylen      
Genkersteenweg 311     
B-3500 Hasselt      
Tel. +32 11 27 87 01     
ann.heylen@sigmakalon.com

RCA PR Services
Kim Reynders
Koningin Astridlaan 38
B-3500 Hasselt
Tel. +32 11 59 05 99
kim.reynders@rca.be

 

De website vanaf uw startscherm starten? Lees hier hoe u dit eenvoudig kunt instellen. Dit bericht niet meer weergeven