Disclaimer

VERWITTIGING
Deze site werd opgericht om zekere informatie over PPG Coatings bvba, haar structuur, haar producten en diensten die zij kan aanbieden en andere gegevens kenbaar te maken.

Deze informatieve gegevens werden met zorg en te goeder trouw verzameld. PPG Coatings bvba, haar dochtermaatschappijen en andere aanverwante vennootschappen geven evenwel geen enkele garantie omtrent de juistheid van deze gegevens, de actualisering of volledigheid ervan.

De persoon die deze gegevens verkrijgt, aanvaardt de risico's verbonden aan het geloof dat hij aan deze gegevens heeft gehecht.

PPG Coatings bvba, haar dochtermaatschappijen en andere aanverwante vennootschappen zullen niet aansprakelijk zijn, uit welke hoofde ook, voor elke schade, ongeacht haar oorsprong, of zij rechtstreeks dan niet onrechtstreeks is, zonder dat deze opsomming limitatief is, ontstaan o.a. ten gevolge van het verkeerde gebruik of een foutieve interpretatie met inbegrip van het verkeerde gebruik van een product, aanbeveling of raad waarnaar werd verwezen.

PPG Coatings bvba waarborgt noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend de verhandelbaarheid van de verschafte informaties en garandeert evenmin de geschiktheid ervan voor het bereiken van een welbepaald doel.

PPG Coatings bvba behoudt zich het recht voor de medegedeelde gegevens, ten alle tijde en voor welke reden ook, te verbeteren en/of te wijzigen maar verbindt er zich niet toe over te gaan tot een actualisering of verbetering.

De gegeven informaties dienen niet als aanbevelingen te worden gezien voor het gebruik van informaties, producten, procedures, materialen of bewoordingen die strijdig zouden zijn met een octrooi, copyright of gedeponeerd merk. PPG Coatings bvba, haar dochtermaatschappijen en andere aanverwante vennootschappen ontdoen zich van alle verantwoordelijkheid, uitdrukkelijk of stilzwijgend, wanneer zou blijken dat het gebruik van deze informatie zou indruisen tegen een octrooi, een copyright of gedeponeerd merk.

Deze site en alle informatie hierin opgenomen, zijn eigendom van PPG Coatings bvba en zijn onderworpen aan de wetten die de auteursrechten beschermen.

Kopies en reproducties zijn slechts toegelaten ten informatieve titel van persoonlijke en privatieve aard.

Behoudens andersluidende vermelding zijn de bedrijfsbenamingen, de logo's, de producten en merken, alsmede de grafische elementen, tabels, schema's en aantekeningen vermeld of opgenomen in deze site eigendom van PPG Coatings bvba.
Zij mogen niet worden gebruikt, zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van PPG Coatings bvba.

PPG Coatings bvba, haar dochtermaatschappijen en andere aanverwante vennootschappen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van de sites waarnaar zij verwijzen of verbinding aanbieden.

De beslissing om de sites te raadplegen waarnaar wordt verwezen of verbinding wordt aangeboden, behoort toe aan de gebruiker van het web en hij aanvaardt hiervan alle gevolgen.
Elke site-gebruiker aanvaardt de niet-vertrouwelijkheid van de informatie die hij zou willen meedelen aan PPG Coatings bvba, verzekert de juistheid van deze gegevens en machtigt PPG Coatings bvba deze gegevens te mogen gebruiken binnen de perken van de Belgische wetgeving inzake.

PPG Coatings bvba verbiedt zichzelf deze gegevens te mogen verkopen en de gebruiker kan contact opnemen met haar teneinde inzage te verkrijgen in de informatie die haar aanbelangt, teneinde de rechtzetting te vragen van deze gegevens of het niet gebruik ervan te vragen.

Al deze hierboven vermelde bepalingen zijn tevens van toepassing op het gedeelte van de site die slechts toegankelijk is door middel van een passwoord.

PPG Coatings bvba heeft het recht op elk ogenblik het passwoord dat toegang verleent aan het gedeelte van de site genaamd 'Sigmatech.be' toe te kennen of in te trekken.

PPG Coatings bvba behoudt zich het recht voor, te allen tijde en voor welke reden ook, de toegang tot de site gedeeltelijk of geheel te sluiten, op te schorten of te wijzigen.

 © 2013 PPG Coatings bvba

De website vanaf uw startscherm starten? Lees hier hoe u dit eenvoudig kunt instellen. Dit bericht niet meer weergeven
Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie